اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه‌هاي مهارت‌هاي افزايي و سخنراني آموزشي

کارگاه‌هاي مهارت‌هاي افزايي و سخنراني آموزشي

برگزاری مسابقه موت داوری بین المللی سرمایه گذاری مستقیم خارجی

برای اولین بار توسط دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

افتخار آفرينى تيم موت حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبایی در آكسفورد

افتخار آفرينى تيم موت حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبایی در آكسفورد

برنامه های نشست گروه حقوق جزا و جرم شناسی و انستیتوی علوم جنایی دانشگاه پوآتیه فرانسه

برنامه های نشست گروه حقوق جزا و جرم شناسی و انستیتوی علوم جنایی دانشگاه پوآتیه فرانسه

فراخوان 3 آزمون جامع دکتري خردادماه 1396

فراخوان 3 آزمون جامع دکتري خردادماه 1396

گزارش قبل از برگزاری دور بین المللی مسابقه جساب

گزارش قبل از برگزاری دور بین المللی مسابقه جساب

اطلاعیه ها

کارگاه‌هاي مهارت‌هاي افزايي و سخنراني آموزشي

کارگاه‌هاي مهارت‌هاي افزايي و سخنراني آموزشي

برگزاری مسابقه موت داوری بین المللی سرمایه گذاری مستقیم خارجی

برای اولین بار توسط دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

افتخار آفرينى تيم موت حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبایی در آكسفورد

افتخار آفرينى تيم موت حقوق رسانه دانشگاه علامه طباطبایی در آكسفورد

برنامه های نشست گروه حقوق جزا و جرم شناسی و انستیتوی علوم جنایی دانشگاه پوآتیه فرانسه

برنامه های نشست گروه حقوق جزا و جرم شناسی و انستیتوی علوم جنایی دانشگاه پوآتیه فرانسه

فراخوان 3 آزمون جامع دکتري خردادماه 1396

فراخوان 3 آزمون جامع دکتري خردادماه 1396

گزارش قبل از برگزاری دور بین المللی مسابقه جساب

گزارش قبل از برگزاری دور بین المللی مسابقه جساب

تب دانشگاه علامه

دسترسی