• خبر روز


تغییر برنامه و زمانبندی همایش اقتصاد مقاومتی

برنامه همایش به یکشنبه 29 بهمن ماه 96 ساعت 9 الی 18 تغییر یافته است

تاریخ درج خبر: 1396/11/26 - ساعت درج خبر: ١٦:٢٢ - شماره خبر: ٥٤٩٥ - تعداد بازدید: 496