• خبر روز


اطلاعیه آموزش درمورد تعیین داور برای پایان نامه / رساله

دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی باید در نیمسال اول تا پانزدهم بهمن ماه ودر نیمسال دوم تا پانزدهم شهریور ماه پایان نامه / رساله خود را جهت تعیین داور به دفتر گروههای آموزشی تحویل نمایند و بعد از زمان فوق الذکر هیچگونه درخواستی در این خصوص پذیرفته نمی شود.

تاریخ درج خبر: 1395/10/15 - ساعت درج خبر: ١١:٢٩ - شماره خبر: ٢٣٦٧ - تعداد بازدید: 1310