• خبر روز


اطلاعیه دانشجویان دکتری رشته های حقوق بین الملل عمومی ورشته حقوق عمومی که در آزمون کتبی مورخ 95/10/4 شرکت نمو ده اند

به اطلاع دانشجویان دکتری رشته های حقوق بین الملل عمومی ورشته حقوق عمومی که در آزمون کتبی مورخ 95/10/4 شرکت نمو ده اند میرساند :

 

آزمون شفاهی رشته حقوق بین الملل عمومی روز دوشنبه مورخ 95/10/20 ساعت 8 صبح  و دانشجویان رشته حقوق عمومی ساعت 13 بعد از ظهر در اتاق مدیر گروه  در دانشکده برگزار میگردد. حضور در آزمون شفاهی الزامی و عدم مراجعه به منزله غیبت در آزمون شفاهی  محسوب  میگردد.(نمره صفر )

تاریخ درج خبر: 1395/10/15 - ساعت درج خبر: ١٤:٥٣ - شماره خبر: ٢٣٧٥ - تعداد بازدید: 1391