• خبر روز


برنامه های نشست گروه حقوق جزا و جرم شناسی و انستیتوی علوم جنایی دانشگاه پوآتیه فرانسه

- برنامه نشست شنبه 1396/2/2

- برنامه نشست یکشنبه 1396/2/3

- برنامه نشست دوشنبه 1396/2/4

تاریخ درج خبر: 1396/01/30 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٢ - شماره خبر: ٣١٦٩ - تعداد بازدید: 892