• خبر روز


دومين همايش ملي الگوي مطلوب فرماندهي نظامي

تاریخ درج خبر: 1396/02/25 - ساعت درج خبر: ٠٧:٥٨ - شماره خبر: ٣٤٣٧ - تعداد بازدید: 482