• خبر روز


فراخوان دکتري ورودي سالهاي 1390 و 1392و 1391

نظر به اینکه سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان دکتری ورودی سالها ی 1390و1391 به اتمام رسیده  و تا کنون برای نیم سال اول 97-96 جهت اخذ سنوات تحصیلی به دانشکده مراجعه ننموده اند؛ مقتضی است جهت روشن نمودن وضعیت تحصیلی خود در نیمسال فوق الذکر تا مورخ96/7/30 (به غیر از روزهای تعطیل رسمی ) در ساعات اداری به دانشکده مراجعه نمایید. در غیر این صورت برابر مقررات آموزشی رفتار خواهد شد .ضمنا جهت تکمیل فرم سنوات تحصیلی امضاءاستاد راهنما و مدیر گروه الزامی است .

تاریخ درج خبر: 1396/07/17 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣٥ - شماره خبر: ٤٣١٦ - تعداد بازدید: 729