• خبر روز


سومين جشنواره ملي و کنگره بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشکي بازساختي

ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازشناختی  را از تاریخ 7 تا 10 آذرماه سال جاری برگزار مینماید

تاریخ درج خبر: 1397/08/13 - ساعت درج خبر: ٠٧:٥٦ - شماره خبر: ٧٢٨٠ - تعداد بازدید: 26