• آموزش


دستورالعمل انتخاب استاد نمونه

- دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری

- تذکرات مهم در خصوص نحوه پرکردن فرم های 1و 2

تاریخ درج خبر: 1395/12/16 - ساعت درج خبر: ١٣:٥٠ - شماره خبر: ٢٩١٨ - تعداد بازدید: 843