• گروه حقوق عمومی و بین الملل

محمد رضا ویژه
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


فرهاد پروین
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


منصور جباری
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


همایون حبیبی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مهدی رضایی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


قدرت اله رحمانی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سید قاسم زمانی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مهدی زاهدی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمد شمسایی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


محمد صلح چی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


فیصل عامری
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


هدی غفاری
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی محمد فلاح زاده
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


جواد کاشانی
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


رویا معتمدنژاد
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


ناصرعلی منصوریان
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حسن وکیلیان
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


آرامش شهبازی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


پوریا عسکری
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


هیبت الله نژندی منش
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مهدی هداوند
مرتبه علمی : استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی