• گروه روابط بین الملل

هادی آجیلی مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علی آدمی مرتبه علمی : استاد دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


اصغر جعفری ولدانی مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


غلامعلی چگینی زاده مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سید جلال دهقانی فیروزآبادی مرتبه علمی : استاد دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حسین دهشیار مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


حسین سلیمی مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سید محمد طباطبایی مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مجید عباسی مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مجتبی عبدخدایی مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علیرضا کوهکن مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سید حسن میرفخرایی مرتبه علمی : دانشیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


علیرضا کوهکن مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


مجیدرضا مومنی مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


سیدرضا موسوی‌نیا مرتبه علمی : استادیار دریافت رزومه علمی و پژوهشی