• جلسات دفاع دکتری
 •  جلسه دفاع رساله  دکتری  دانشجوی آقای مهدی صیاد شیرازی  رشته روابط بین الملل  تحت عنوان "فقه سیاسی شیعه و تاثیر آن بر سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران "به  راهنمایی آقای دکترعبد خدایی   و مشاورت آقایان دکتردهقانی فیروز آبادی و دکتر عباسی  وداوری آقایان دکترآدمی   ودکتر هادی آجیلی و دکتر بهروز لک در روز یک شنبه   مورخ 97/7/29ساعت 8 صبح

 

 • جلسه دفاع از رساله آقای محمدجواد تهامی دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی تحت عنوان : تحول مولفه های دولت سازی درتاریخ عراق با تاکید برقانون اساسی 2005 به راهنمایی آقای دکتر مهدی رضائی و مشاورت آقایان دکتر مهدی هداوندو دکتر هدی غفاری و داوری آقایان دکتر شریف، دکتر فلاح زاده و دکتر رحمت الهی روز شنبه مورخ 97/7/28 ساعت 13

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای علی توحیدی    رشته حقوق عمومی     تحت عنوان "حق تعیین سرنوشت در نظام حقوقی ایران ولبنان "به  راهنمایی آقای دکترمهدی رضائی    و مشاورت آقایان دکترعباسعلی رهبر  و دکتر سید قاسم زمانی  وداوری آقایان دکترمحمد علی فلاح زاده   ودکتر مهدی هداوند  و دکتر خیر اله پروین در روز دوشنبه  مورخ 8/7 /97ساعت 11

 

 • جلسه دفاع از رساله آقای غلامعباس رفیعی دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی تحت عنوان : سبک زندگی نخبگان سیاسی در قرآن به راهنمایی آقای دکتر برزگر و مشاورت آقایان دکتر خرمشاد و دکتر فلاحت پیشه و داوری آقایان دکتر صالحی ، دکتر خواجه سروی و دکتر صدرا روز دوشنبه مورخ 97/7/17 ساعت 17:00

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای هادی گودرزی رئوف   رشته حقوق حقوق بین الملل عمومی    تحت عنوان "واکاوی تطبیقی حق دولتهابه تولید وتوسعه تسلیحات نظامی از منظر اسلام وحقوق بین الملل "به  راهنمایی آقای دکترشریفی طراز کوهی   و مشاورت آقایان دکترسید قاسم زمانی   و دکتر محمد علی صلح چی  وداوری آقایان دکترهیبت اله نژندی منش   ودکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی و دکتر توپچی  در روز چهار شنبه  مورخ 7/18 /97ساعت 9صبح

 

 • جلسه دفاع از رساله آقای محمد تنگستانی نژاد دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم سیاسی- مسائل ایران تحت عنوان : توسعه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران  به راهنمایی آقای دکتر خواجه سروی و مشاورت آقایان دکتر خرمشاد و دکتر کواکبیان و داوری آقایان دکتر گل محمدی، دکتر رهبر و دکتر مزینانی روز دوشنبه مورخ 97/7/14ساعت 14:00

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای حامد رهدار پور  دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی با عنوان"سنجش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس  معیارهای  اصل کیفیت  قانون "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر موذن زادگان   و مشاورت آقایان دکتر نو بهار  ودکتر میر سعیدی  و داوری آقایان دکتررهبر پور ودکتر مرادی   ودکترمحمودی جانکی در روز شنبه  مورخ 97/7/14ساعت11.30  صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای محمد رضا محمدی کشکولی  رشته حقوق عمومی     تحت عنوان " نقش اصول بی طرفی و استقلال مراجع قضایی در تضمین امنیت قضایی شهروندان (در نظام بین الملل حقوق بشر و حقوق ایران) "به  راهنمایی آقای دکترمحمد رضا ویژه   و مشاورت آقایان دکترسید قاسم زمانی   و دکترحسنعلی موذن زادگان وداوری آقایان دکترفلاح زاده   ودکتر مهدی رضائی و دکترولی رستمی در روزیکشنبه   مورخ97/7/8/ساعت 13

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای محمود شریعتی رشته علوم سیاسی  تحت عنوان " الگوی اعتدال در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی (ع)" به راهنمایی جناب آقای دکتر رهبرو مشاورت آقایان دکترخرمشاد و دکتر کواکبیان و داوری اقایان دکتر علیخانی و دکتر صالحی و دکتر غلامرضا کاشی  در روز شنبه مورخ 97/6/31ساعت 11:30

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای مرتضی دامن پاک جامی  دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم"به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر دهقانی فیروز آبادی  و مشاورت آقایان دکتر هادی آجیلی  ودکترغلامعلی چگنی زاده  و داوری آقایان دکتر میر فخرایی چگنی زاده ودکتر کیوان حسینی ودکتر  سید محمد کاظم  سجاد پور در روز چهارشنبه مورخ 97/6/27 ساعت 17 بعد از ظهر

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای علیرضا تنهائی رشته علوم سیاسی  تحت عنوان " معنا بخشی عاشورا در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران" به راهنمایی جناب آقای دکتر برزگر و مشاورت آقایان دکتررهبر و دکتر خرمشاد و داوری اقایان دکتر خواجه سروی و دکتر دلاوری و دکتر حسن مجیدی  در روز شنبه مورخ 97/6/17ساعت 17

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای علی اسمعیلی اردکانی   رشته روابط بین الملل    تحت عنوان "دیالکتیک مفهوم و واقعیت ؛مسئله مهاجرت و تحول مفهوم در اتحادیه اروپایی  "به  راهنمایی آقای دکترحسین سلیمی  و مشاورت آقایان دکتردهقانی فیروز آبادی   و دکترسید محمد طباطبائی  وداوری آقایان دکتردهشیار   ودکتر آدمی  و دکتر دهشیری در روز سه شنبه  مورخ 5/2 /97ساعت 8

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری اقای اسمعیلی اردکانی  رشته روابط بین الملل    تحت عنوان "دیالکتیک  مفهوم و واقعیت ؛مسئله مهاجرت  وتحول مفهوم در اتحادیه اروپایی 2016-2008  "به  راهنمایی آقای دکترحسین سلیمی   و مشاورت آقایان دکتردهقانی فیروز آبادی  و دکترسید محمد طباطبائی وداوری آقایان دکتردهشیار   ودکتر آدمی و دکتر دهشیری  در روز  سه شنبه  مورخ 5/9 /97ساعت 9  صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای علی جاسم التمیمی  رشته روابط بین الملل  ورودی نیم سال دوم 1393 اتباع خارجی تحت عنوان "اثر قدرت نرم آمریکا بر سیاست خارجی وامنیتی آن در خاورمیانه-مطالعه موردی عراق (20016-20039 ")به  راهنمایی آقای دکتردهقانی فیروز آبادی  و مشاورت آقایان دکترحمید صالحی  و دکتر عبد خدایی  وداوری آقایان دکترسید محمد طباطبائی(نماینده پژوهشی دانشگاه)  ودکتر نور محمدی (نماینده آموزشی دانشگاه )و دکترموسوی شفاهی(داور خارجی ) در روز یکشنبه مورخ 4/17 /97ساعت 8:30  صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای عزیزاله فضلی   رشته حقوق عمومی    تحت عنوان "مبانی،ساختار،صلاحیت و پاسخ گویی نهادهای -مقررات گذار در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران  به  راهنمایی آقای دکترجواد کاشانی  و مشاورت آقایان دکترمحمد رضا ویژه  و دکتر فیصل عامری وداوری آقایان دکتروحید آگاه  ودکتر علی محمد فلاح زاده و دکتر مسلم آقایی طوق در روز چهارشنبه   مورخ 97/4/6ساعت 16.30

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجو آقای حمید رضا حسن پور رشته حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان : مبارزه با فساد در چارچوب نظام حقوقی اتحادیه اروپا از دیدگاه حقوق بین الملل به راهنمایی جناب آقای دکتر بهزاد رضوی فرد و مشاورت آقایان دکتر سید قاسم زمانی و دکتر محمد صلح چی  و داوری آقایان دکتر محمد شمسایی ، دکتر هداوند و دکتر شریعت باقری و با حضور نماینده پژوهشی آقای دکتر هیبت اله نژندی منش و نماینده آموزشی آقای دکتر رضایی در روز چهارشنبه 97/3/30 ساعت 14:30

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای حمید درخشان نیا  رشته حقوق خصوصی   تحت عنوان "نقش محاکم در داوری ،ارائه الگوی مناسب"به  راهنمایی آقای دکترعلومی یزدی  و مشاورت آقایان دکترخیر اله هرمزی  و دکتر مرتضی شهبازی وداوری آقایان دکترجواد کاشانی (نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه   ودکترمقدم ابریشمی (نماینده  معاونت آموزشی دانشگاه )و  داور خارجی دکتر محسنی روز

           یکشنبه97/4/3ساعت 16.30

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری خانم رضوان پویا  رشته حقوق عمومی   تحت عنوان "قلمرو حقوق فردی در پرتو حقوق عمومی "به  راهنمایی آقای دکترمحمد رضا ویژه   و مشاورت آقایان دکترمحمدی گرکانی و دکترنیک پی وداوری آقایان  /خانمها دکترهدی غفاری  ودکتر فلاح زاده و دکترسید محمد قاری سید فاطمی در روز سه شنبه  مورخ 3/29 /97ساعت 14 بعد از ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری خانم الهام سلیمان دهکردی  رشته حقوق جزا وجرم شناسی    تحت عنوان "سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران  در حمایت از اطلاعات مالی در فضای سایبر"به  راهنمایی آقای دکترمیر سعیدی   و مشاورت آقایان دکتررضوی فرد و دکتر عالی پور   وداوری آقایان دکترغلامی دون   ودکتر کوشکی و خانم دکتر زهرا قناددر روز  سه شنبه  مورخ 97/3/29ساعت 15 بعد ازضهر  برگزار  میگردد. وبنا به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی جناب آقای دکتر  امین جعفری معرفی شدند

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری خانم مهری برزگر   رشته حقوق جزا وجرم شناسی    تحت عنوان "پیشبینی جرم:مبانی،روشها و پیامدهای حقوقی -جرم شناسی "به  راهنمایی آقای دکترحسین غلامی دون   و مشاورت آقایان دکترنجفی ابرند آبادی  و دکتر بهزاد رضوی فرد  وداوری آقایان دکترمرادی   ودکتر موذن زادگان و دکتر محمد علی بابایی در روز شنبه  مورخ 12/26 /96ساعت 8

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای نجمه پور اسمعیلی رشته روابط بین الملل   تحت عنوان "آینده نظام منطقه ای خاورمیانه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران "به  راهنمایی آقای دکتر حسین سلیمی   و مشاورت آقایان دکتر دهقانی فیروز آبادی  ودکتر حسین دهشیار  وداوری آقایان دکترچگنی زاده   ودکتر علی آدمی  و دکتر غرایاق زندی در روز دوشنبه  مورخ 96/12/22ساعت 17 بعد از ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای بنیامین شکوه فر   رشته حقوق عمومی   تحت عنوان "نقش بودجه ریزی عملیاتی در  ارتقاءحمکرانی خوب (مورد پژوهی ایالات متحده آمریکا و ایران "و"به  راهنمایی آقای دکتر مهدی رضایی   و مشاورت آقایان دکترحسن وکیلیان  ومحمد ربیعی وداوری آقایان دکتر مهدی هداوند   ودکتر علی محمد فلاح زاده و دکتر ولی رستمی   در روز چهارشنبه   مورخ 12/16 /96ساعت 13  ظهر برگزار میگردد. بنا به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی سر کار خانم دکتر رویا معتمد نژاد به عنوان نماینده پوهشی پیشنهاد میگردد.

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی آقای عبداله لشکر زاده اصل رشته علوم سیاسی تحت عنوان"قوم گرایی و بی ثباتی سیاسی در عراق (2013-2003)  "به راهنمایی جناب آقایان دکتر گل محمدی و دکتر دلاوری و مشاورت آقای دکتر کواکبیان و داوری آقایان دکتر خواجه سروی و آقایان دکتر فائزدین پرست و دکتر مرشدی زاد و با حضور نماینده پژوهشی آقای دکتر غلامرضا کاشی و نماینده آموزشی آقای دکتر خرمشاد در روز شنبه مورخ 96/12/19ساعت 17:30عصر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی آقای مرتضی بیات رشته علوم سیاسی  تحت عنوان"الگوی رسانه مطلوب در اندیشه سیاسی اسلام "به راهنمایی جناب آقایان دکترخواجه سروی  و مشاورت آقای دکتر برزگرو دکتر محمد هادی همایون و داوری آقایان دکتر کواکبیان و آقایان دکتر سید حسن بشیر و دکتر اسدی و با حضور نماینده پژوهشی آقای دکتر خرمشاد و نماینده آموزشی آقای دکتر رهبردر روز دوشنبه مورخ 96/12/7ساعت 10صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری خانم بهناز احمد وند  دانشجوی دکتری رشته حقوق   با عنوان"ساختار وصلاحیت نهاد تنظم گر ماهواره های تلویزیونی در آمریکا  وامکان سنجی الگوی بومی آن در نظام حقوقی  ایران"به راهنمایی  جنا ب آقای دکترسید قاسم زمانی  و مشاورت آقایان دکتر باقر انصاری ودکتر سید محمدرضا ویژه و داوری آقایان دکتر محمد شریف  ودکترمهدی هداوند  ودکتر محسن اسماعیلی   در روز  دوشنبه  مورخ 96/11/30ساعت 17بعداز ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای حسین مرادی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"نقش کنگره در شکل گیری سیاست خارجی امریکا (مورد ایران:2014-1979)  "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر حسین دهشیار  و مشاورت آقایان دکتر فواد ایزدی  ودکترغلامعلی چگنی زاده  و داوری آقایان دکتر کیوان حسینی چگنی زاده ودکتر جمشیدی در روز  چهارشنبه  مورخ 96/11/25ساعت 11.30 صبح

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو خانم آزاده حاج محمد جعفر شیشه بر رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز تحت عنوان" بررسی بیمه پذیر بودن ریسک های قراردادهای حفاری دریایی اکتشافی" به راهنمایی جناب آقای دکتر حمید رضا علومی یزدی و مشاورت آقایان دکتر فیصل عامری و دکتر رضا افقی و داوری اقایان دکتر ایرج بابائی و دکتر جواد کاشانی و دکتر نصرالله ابراهیمی  در روز سه شنبه مورخ 96/11/3ساعت 10 صبح
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای سید روح اله حاج زرگر باشی رشته روابط بین الملل تحت عنوان " مرجعیت شیعه به عنوان بازیگر روابط بین الملل ؛ مبانی ، عقلانیت و منطق اقدام " به راهنمایی جناب آقای دکتر عبدخدائی و مشاورت آقایان دکتر چگنی زاده و دکتر دهقانی فیروز آبادی و داوری اقایان دکتر خرمشاد و دکتر علی آدمی و دکتر احمد رهدار  در روز یکشنبه مورخ 96/11/2ساعت 9:30
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای آرین پتفت رشته حقوق عمومی تحت عنوان " مفهوم و قلمرو اصول حقوق اداری و بررسی آن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری " به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد رضا ویژه و مشاورت آقایان دکتراحمد مرکزمالمیری  و دکتر مهدی هداوند و داوری اقایان دکتر وحید آگاه و دکتر فلاح زاده و دکتر ولی رستمی  در روز یکشنبه مورخ 96/11/1ساعت 16:00
 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای جواد مصطفی لو  دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی   با عنوان"باز دارندگی هسته ای و امنیت انسانی از منظر حقوق بین الملل   "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر شریفی طراز کوهی   و مشاورت آقایان دکتر سید قاسم زمانی    ودکتر سید محمد طباطبایی و داوری آقایان دکتر پوریا عسکری ودکتر هیبت اله نژندی منش   ودکتر محسن عبداللهی  ودکتر  در روز شنبه  مورخ 96/9/25ساعت 16.30بعداز ظهر
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای فرزاد سوری رشته علوم سیاسی - مسائل ایران تحت عنوان " نقش سرمایه اجتماعی بر جامعه پذیری سیاسی ( مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران" به راهنمایی جناب آقای دکتر خرمشاد و مشاورت آقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر عباسعلی رهبر و داوری اقایان دکتر حسن مجیدی و دکتر دلاوری و دکتر خواجه سروی در روز سه شنبه مورخ 23/8/96 ساعت 15

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای حسن امجدیان دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی  با عنوان"تعارض مالکیت خصوصی و منفعت عمومی در فقه امامیه در آراءدیوان عدالت اداری "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر محمد رضا ویژه  و مشاورت آقایان دکتر محمد ربیعی   ودکتر محمد علی فلاح زاده  و داوری آقایان دکترحسن وکیلیان ودکتر مهدی هداوند  ودکتر محمد جلالی  در روز یکشنبه  مورخ 96/7/30ساعت 16بعداز ظهر برگزار میگردد. به پیشنهاد مدیر گروه آموزشی جناب آقای دکتر مهدی رضایی به عنوان نماینده پژوهشی معرفی شدند.

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای توحید قلی زاده  دانشجوی دکتری رشته مدیریت قرار دادهای بین المللی نفت وگاز با عنوان"شیوه های متداول توسعه و بهره برداری از میدان های مشترک نفت وگاز در جهان والگوی مناسب از منظر حقوقی،مدیریتی برای ایران   "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر جواد کاشانی   و مشاورت آقایان دکتر حمیر رضا علومی یزدی   ودکترفیصل عامری و داوری آقایان دکترمهریار داشاب ودکتر حاجیان  ودکتر محمود رضا فیروزمند در روز یکشنبه  مورخ 96/7/30ساعت 17بعداز ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای اسماعیل یعقوبی   دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی با عنوان"جایگاه حقوق بین الملل عام در نظام حقوقی اتحادیه اروپا  "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر سید قاسم زمانی   و مشاورت آقایان دکتر محمد   شمسایی  ودکتر محسن عبد اللهی  و داوری آقایان دکتر رضا موسی زاده  ودکترمحمد علی صلح چی  ودکتر آرامش شهبازی   در روز  چهارشنبه  مورخ 96/7/19ساعت 14بعداز ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهدی پیر هادی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"روابط ایران و هند پس از پیروزی انقلاب اسلامی (2016-1979 ) فرصت ها و چالش ها  "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر جعفری ولدانی و مشاورت آقایان دکتر مجید رضا مومنی   ودکتر سید محمد طباطبایی و داوری آقایان دکتر دهقانی فیروز آبادی ودکتر غلامرضا کریمی   ودکترنور محمدی    در روز شنبه  مورخ 96/7/15ساعت 8صبح

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای نیما نصرالهی شهری رشته حقوق بین الملل عمومی تحت عنوان " جایگاه قواعد حقوق بشر در داوری ایکسید" به راهنمایی جناب آقای دکتر سید قاسم زمانی و مشاورت آقایان دکتر جواد کاشانی و دکتر محمد شمسایی و داوری اقایان دکتر علومی یزدی و دکتر پوریا عسگری و دکتر محسن محبی  در روز شنبه مورخ 15/7/96 ساعت 17:00

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای فخرالدین ابوئیه  دانشجوی دکتری رشته حقوق بین الملل با عنوان"اصول حاکم بر تدارکات دولتی در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت و نظام حقوقی ایران  "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر کاشانی و دکتر فتحی زاده   و مشاورت آقایان دکتر شمسایی و دکتر محبی   و داوری آقایان دکتر هداوند  ودکتر سید قاسم زمانی  ودکتر محسن صادقی   در روز شنبه  مورخ 96/7/15ساعت 14بعداز ظهر

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای امیر رضا صفاریان رشته علوم سیاسی  تحت عنوان " امکان یابی تولید دانش سیاسی بومی درجمهور ی اسلامی ایران باتاکید بر جامعه شناسی معرفت" به راهنمایی جناب آقای دکتر رهبرو مشاورت آقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر خرمشاد و داوری اقایان دکتر خواجه سروی و دکتر گل محمدی و دکتر حسن مجیدی و دکتر مرشدی زاد در روز چهارشنبه مورخ 96/7/12 ساعت 17

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای جبار خدا دوست دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"تاثیر تحو لات نظام  بین الملل پس از جنگ سردبر سیاست خارجی و امنیتی آلمان 1014-1991"به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر سید محمد طباطبایی  و مشاورت آقایان دکتر دهقانی فیر وز آبادی   ودکتر آدمی  و داوری آقایان دکتر حسین دهشیار  ودکتر موسوی نیا  ودکتر محمد رضا مجیدی   در روز شنبه  مورخ 96/7/15ساعت 10 صبح

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای اسحاق صیاد رودکار رشته علوم سیاسی تحت عنوان " امر به معروف ونهی از منکرو توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران" به راهنمایی جناب آقای دکتر خرمشاد و مشاورت آقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر داود فیرحی و داوری آقایان دکتر صالحی و دکتر اشرفی و دکتر دلاوری و دکتر مرشدی زاد در روز دو شنبه مورخ 96/7/10 ساعت 10:00 صبح

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای حامدکهوند رشته حقوق خصوصی تحت عنوان " فرایند تولید قاعده حقوقی در منطقه الفراغ " به راهنمایی جناب آقای دکتر حق پرست و مشاورت آقایان دکتر کاویانی و دکتر مبلغی و داوری اقایان دکتر ولویون و دکتر حکمت نیا و دکتر ایرج بابائی در روز دوشنبه مورخ 96/7/10 ساعت 13:00

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای مجتبی نوروزی رشته علوم سیاسی - مسائل ایران تحت عنوان "مبانی و مولفه های سیاسی الگوی پیشرفت اسلامی ایران " به راهنمایی جناب آقای دکتر فلاحت پیشه و مشاورت آقایان دکتر ابراهیم رهبرو دکتر خرمشاد و داوری اقایان دکتر کواکبیان و دکتر صالحی و دکتر موسوی شفائی  در روز یکشنبه مورخ 96/6/10ساعت 08:30
 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهدی پیر هادی  دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"روابط ایران وهند پس از پیروزی انقلاب اسلامی (2016-1979 )فرصت ها وچالش ها "به راهنمایی  جناب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی  و مشاورت آقایان دکتر مجید رضا مومنی   ودکتر سید محمد طباطبایی و داوری آقایان دکتر دهقانی فیروز آبادی ودکتر مرتضی نور محمدی  ودکتر غلامرضا کریمی    در روز  دو شنبه  مورخ 96/710ساعت 1بعداز ظهر
 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای روح ا......خلیلی نژاد کشکوئی پور   دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"بحران سوریه و نقش آن در امنیت همسایگان (مورد مطالعه :لبنان ،عراق ،ترکیه از 20116-2011 )"به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر حسین دهشیار  و مشاورت آقایان دکتر دهقانی فیر وز آبادی   ودکتر سید محمد طباطبایی و داوری آقایان دکتر علیرضا کوهکن  ودکتر کیوان حسینی   ودکترعبدالامیر نبوی  در روز دوشنبه مورخ 96/7/3ساعت 14بعداز ظهر
 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهدی پیر هادی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"روابط ایران و هند پس از پیروزی انقلاب اسلامی ؛فرصت ها وچالش ها  "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر اصغر جعفری ولدانی   و مشاورت آقایان دکتر سید محمد طباطبایی ودکتر مجید رضا مومنی و داوری آقایان دکتر دهقانی فیروز آبادی  ودکتر مرتضی نور محمدی  ودکتر غلامرضاکریمی   در روز دو شنبه  مورخ 96/7/10ساعت 10صبح
 • جلسه دفاع رساله دکتری ( پژوهش محور) دانشجوی آقای مصطفی بیات رشته علوم سیاسی تحت عنوان"تساهل و مدارا در اندیشه های سیاسی اسلام و طراحی الگوی مطلوب آن درسیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران  "به راهنمایی جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر و مشاورت آقایان دکتر عباس علی رهبر و مشاورت آقای دکتر حمید رضا ملک محمدی و داوری آقایان دکتر مصطفی کواکبیان و آقایان دکتر حمید صالحی و دکتر اشرفی و با حضور نماینده پژوهشی آقای دکتر خرمشاد و نماینده آموزشی آقای دکتر خواجه سروی
 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی خانم الهام کشاورز رشته روابط بین الملل تحت عنوان "مطالعه تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه با تاکید بر تحولات اخیر خاورمیانه "به  راهنمایی آقای دکتر آدمی  و مشاورت آقایان دکتر دهقانی فیروز آبادی و و دکتر سید محمد طباطبایی وداوری آقایان دکتر مجید رضا مومنی   ودکتر اصغر جعفری ولدانی ودکتر جهانگیر کرمی در روز شنبه   مورخ 96/7/1 ساعت 8:30 صبح
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای علی مرتضوی شریف رشته روابط بین الملل تحت عنوان " الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های آیت الله خامنه ای " به راهنمایی جناب آقای دکتر دهقانی فیروز آبادی و مشاورت آقایان دکتر سید محمد طباطبائی و دکتر سید مجتبی عبدخدائی و داوری اقایان دکتر مجید عباسی و دکتر سید محمد رضا موسوی نیا و دکتر امیر محمدحاجی یوسفی  در روز چهارشنبه مورخ 96/6/29ساعت 9:30
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو خانم فاطمه افشاری رشته حقوق عمومی تحت عنوان " الگوی مطلوب نظارت قضائی بر اشتباه مقام اداری در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی به حقوق انگلستان و فرانسه" به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد رضا ویژه و مشاورت آقایان دکتر مهدی هداوند و دکتر محمد جلالی و داوری اقایان دکتر ناصر علی منصوریان و دکتر علی محمد فلاح زاده و دکتر ولی رستمی در روز چهارشنبه مورخ  96/6/29 ساعت  16
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای سعید طالبی پور رشته علوم سیاسی - مسائل ایران تحت عنوان " آینده پژوهی روابط ایران و آمریکا  تا سال 2025 میلادی" به راهنمایی جناب آقای دکتر فلاحت پیشه و مشاورت آقایان دکتر خواجه سروی و دکتر حسین دهشیار و داوری آقایان دکتر محمد باقر خرمشاد و دکتر سید رضا موسوی نیاو دکتر محسن اسلامی و دکتر ابراهیم متقی در روز چهارشنبه مورخ 96/6/29ساعت 8:30
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای مسعود نوری تل زالی رشته علوم سیاسی - مسائل ایران تحت عنوان " آینده اسلام سیاسی درخاورمیانه (‌مصر، ترکیه ، عربستان )" به راهنمایی جناب آقای دکتر فلاحت پیشه و مشاورت آقایان دکتر محمد باقر خرمشاد و دکتر حمید صالحی و داوری اقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر غلامرضا خواجه سروی و دکتر حسن مجیدی و دکتر عبدالامیر نبوی در روز چهارشنبه مورخ 96/6/29ساعت 10:30
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای سالارمرادی رشته علوم سیاسی - مسائل ایران تحت عنوان " عوامل موثر بر اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: استان کردستان )" به راهنمایی جناب آقای دکتر دلاوری و مشاورت آقایان دکتر کواکبیان و دکتر فلاحت پیشه و داوری اقایان دکتر خرمشاد و دکتر غلامرضا کاشی و دکتر حسن مجیدی و دکتر علی مرشدی زاد  در روز یکشنبه مورخ 96/6/11ساعت 12
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای مهدی بشارت رشته علوم سیاسی  تحت عنوان " جریان های فکری- سیاسی بعد از انقلاب اسلامی و دوگانه سنت و تجدد در ایران " به راهنمایی جناب آقای دکتر خرمشاد و مشاورت آقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر خواجه سروی و داوری آقایان دکتر درخشه و دکتر گل محمدی و دکتر حمید صالحی در روز دوشنبه مورخ 13/6/96 ساعت 9:00 صبح
 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای مصطفی منتظری رشته علوم سیاسی تحت عنوان " قواعد فقهی امام خمینی (ره) درساحت سیاست " به راهنمایی جناب آقای دکتر کواکبیان و مشاورت آقایان دکتر رهبر و دکتر خواجه سروی و داوری اقایان دکتر ساداتی نژاد و دکتر برزگر و دکتر سعیدی و دکتر عبدخدائی  در روز دوشنبه مورخ 96/6/6ساعت 13:00

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای مهدی بشارت رشته علوم سیاسی تحت عنوان " جریان های فکری- سیاسی بعد از انقلاب اسلامی و دو گانه سنت و تجدد در ایران " به راهنمایی جناب آقای دکتر خرمشاد و مشاورت آقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر خواجه سروی و داوری اقایان دکتر گل محمدی و دکتر صالحی و دکتر درخشه در روز شنبه مورخ 96/6/11

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی آقای نیما رضایی رشته روابط بین الملل تحت عنوان"نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در تحولات امنیتی -نظامی غرب آسیا"به راهنمایی جناب آقای دکتر علی آدمی زمانی و مشاورت آقایان دکتر دهقانی فیرو ز آبادی  ودکتر هادی آجیلی و داوری آقایان دکتر مرتضی نور محمدی ودکتر چگنی زاده و دکتر سید یحیی رحیم صفوی در روز چهارشنبه  مورخ 96/4/21ساعت 16  بعد از ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی  آقای احمد رضا عصاری  رشته روابط بین الملل با عنوان "فعالیت القاعده در خاورمیانه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (زانویه 2009تا سپتامبر 2014 "به راهنمایی آقای دکتر غلامعلی چگنی زاده  و مشاورت آقایان دکتر کیوان حسینی  ودکتر حسین دهشیار وداوری آقایان دکتر  دهقانی فیروز آبادی ودکتر موسوی نیا ودکتر نبوی ودکتر متقی  در روز چهارشنبه مورخ 96/3/31ساعت 10صبح

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای علیرضا کلانترمهرجردی رشته علوم سیاسی - جامعه شناسی سیاسی تحت عنوان " جریان های فکری سیاسی ایران معاصر وهویت ملی( پهلوی دوم وجمهوری اسلامی " به راهنمایی جناب آقای دکتر خرمشاد و مشاورت آقایان دکتر خواجه سروی و دکتر رهبر و داوری اقایان دکتر برزگر و دکترصدرا و دکتر دلاوری و دکتر مجیدی در روز دوشنبه مورخ 96/3/22 ساعت10:30

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای وحید نیکخواه  دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی   با عنوان"امکان سنجی دولت سبز در نظام حقوقی ایران  "به راهنمایی  جنا ب آقای دکترحسین رمضانی قوام آبادی  و مشاورت آقایان دکترسید محمد هاشمی  ودکتر محمد رضا ویژه و داوری آقایان دکتر سید قاسم زمانی  ودکتر مهدی رضایی  ودکتر محسن عبداللهی  در روز  چهارشنبه  مورخ 96/2/27ساعت 13

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای عبداله مرادی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"نظام بین الملل و افراط گرایی در اسلام سیاسی (پس از فرو پاشی شوروی  )"به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر علی آدمی  و مشاورت آقایان دکتر محمد باقر خرمشاد  ودکتر مجید عباسی و داوری آقایان دکتر مجتبی عبد خدایی  ودکتر هادی آجیلی  ودکترجلیل دارا  در روز  دوشنبه  مورخ 96/2/25ساعت 17:30بعداز ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای رضا نیکنام  رشته روابط بین الملل  تحت عنوان "تهدید  های امنیتی جمهوری اسلامی ایر ان از 1368تا 1392 با الگوها و روندها "به  راهنمایی آقای دکتر علی آدمی   و مشاورت آقایان دکترغلامعلی چگنی زاده و سید محمد طباطبایی وداوری آقایان دکتر هادی آجیلی ودکتر علیرضا کوهکن و دکترابراهیم متقی  در روز شنبه  مورخ 2/23 /96ساعت 8:30 صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای مهدی بیکی دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"آسیب شناسی روابط جمهوری اسلامی ایران وجنبش اخوان المسلمین(با تاکید بر اخوان المسلمین مصر)  "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر هادی آجیلی   و مشاورت آقایان دکترکیوان حسینی   ودکتر مسعود اسد اللهی و داوری آقایان دکتر جعفری ولدانی ودکتر عبد خدایی  ودکتر حمید احمدی  ودکترعبدالامیر نبوی در روز دوشنبه  مورخ 96/2/18ساعت 16 

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری آقای حمید رضا اکبری دانشجوی دکتری رشته روابط بین الملل  با عنوان"آینده گفتمان  اسلام سیاسی در خاورمیانه (از سال 2021-2011) "به راهنمایی  جنا ب آقای دکتر حسین سلیمی و مشاورت آقایان دکتر دهقانی فیروز آبادی  ودکتر علی آدمی و داوری آقایان دکتر محمد باقر خرمشادودکتر مجید عباسی  ودکترعبدالرحیم عیوضی  ودکتر عبدالامیر نبوی در روز یکشنبه  مورخ 96/2/10ساعت 16.30بعداز ظهر 

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای حمید بالایی  رشته حقوق عمومی   تحت عنوان "تضمین های اصول جهانی امنیت ملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران"به  راهنمایی آقای دکتر مهدی رضایی و مشاورت آقایان دکتر سید قاسم زمانی و محسن اسلامی وداوری آقایان دکتر محمد رضا ویژه  ودکتر قدرت اله رحمانی و دکتربیژن عباسی  در روز یکشنبه   مورخ 12/22 /95ساعت 16 بعد از ظهر

 

 • تغییر تاریخ دفاع دانشجو خانم صدیقه لک زایی رشته علوم سیاسی  تحت عنوان " الگوی پیشرفت درجمهوری اسلامی بر مبنای حکمت وسیاست متعالیه" به راهنمایی جناب آقای دکتر برزگرو مشاورت آقایان دکتر رهبر و دکتر لک زایی و داوری اقایان دکتر خواجه سروی و دکتر خرمشاد و دکتر طباطبائی و دکتر صدرا  به روز دوشنبه مورخ 95/12/16 ساعت 10 صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای محسن پیر هادی  رشته روابط بین الملل تحت عنوان "جایگزینی نفوذ امریکا بجای انگلیس در ایران (1971تا 1953) "به  راهنمایی آقای دکتر اصغر ولدانی  و مشاورت آقایان دکتر سید محمد طباطبایی و دکتر دهقانی فیروز آبادی وداوری آقایان دکتر دهشیار  ودکتر میر فخرایی و دکتر خسروی و دکتر کریمی در روز چهارشنبه  مورخ 95/12/4ساعت 8.30 صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای احسان موحدیان رشته روابط بین الملل  تحت عنوان "مطالعه تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکابر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی "به  راهنمایی آقای دکتر سید محمد طباطبایی و مشاورت آقایان دکتر حسین سلیمی و مرتضی نور محمدی وداوری آقایان دکتر دهقانی فیروز آبادی  ودکترعلی آدمی ودکتر محسن اسلامی ودکتر سلطانی نژاد در روز شنبه  مورخ 95/11/30 ساعت 16بعد از ظهر

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای پرویز امینی رشته علوم سیاسی  تحت عنوان " نظریه مردم سالاری دینی آیت اله خامنه ای " به راهنمایی جناب آقای دکتر خرمشاد و مشاورت آقایان دکتر منصور میر احمدی و دکتر برزگر و داوری آقایان دکتر خواجه سروی و دکتر دین پرست و دکتر محمد رضا مرندی و دکترمحمد رضا تاجیک در روز سه شنبه مورخ 95/12/3ساعت 16:30

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو خانم فیروزه رادفر رشته علوم سیاسی  تحت عنوان " بررسی تحول فرهنگ سیاسی ایرانیان در جمهوری اسلامی ایران " به راهنمایی جناب آقای دکتر خواجه سروی و مشاورت آقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر خرمشاد و داوری اقایان دکتر کواکبیان و دکتر دلاوری و دکتر حاتمی و دکتر طباطبائی در روز سه شنبه مورخ 95/12/3ساعت 18:30

 

 • جلسه دفاع آقای منوچهر مرادی دانشجوی مقطع دکتری رشته روابط بین الملل ( پژوهش محور ) باعنوان :ایالات متحده آمریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه (2015-2000)  به راهنمایی آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی و مشاورت آقایان دکتر چگنی زاده و دکتر جعفری ولدانی و داوری آقایان دکتر جهانگیر کرمی و دکتر موسوی نیا و دکتر کوهکن  و با حضور نماینده معاونین آموزشی و پژوهشی آقایان دکتر طباطبائی و دکتر کیوان حسینی روز دوشنبه 95/11/25ساعت 10 صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی آقای حنیف غفاری رشته روابط بین الملل تحت عنوان"اقتصاد سیاسی دولت رفاه و صلح گرایی در سیاست خارجی ( مطالعه موردی :سوئد و نروژ) "به راهنمایی جناب آقایان دکتر کیوان حسینی و دکتر آجیلی و مشاورت آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی و داوری آقایان دکتر طباطبائی و آقایان دکتر علی آدمی و دکتر احمد امیر محمد حاجی یوسفی و با حضور نماینده پژوهشی آقای دکتر کوهکن و نماینده آموزشی آقای دکتر مومنی در روز چهارشنبه مورخ 95/11/20ساعت 9 صبح

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای یزدان کیخسرودولتیاری  رشته روابط بین الملل    تحت عنوان "تاثیر توسعه ارتباطات و بسط حوزه عمومی جهانی بر تضعیف  دولت و رهایی سو ژه های انسانی "به  راهنمایی آقای دکتر ابو الفضل دلاوری  و مشاورت آقایان دکتر حسین سلیمی  ودکتر هادی آجیلی  وداوری آقایان دکتر نور محمدی  ودکتر کیوان حسینی و دکتر سید جمال اکبر زاده  جهرمی , دکتر عباس اسدی  در روز دوشنبه  مورخ 95/11/23ساعت 14.30 بعد از ظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی خانم صدیقه لکزایی رشته علوم سیاسی تحت عنوان" الگوی پیشرفت درجمهوری اسلامی بر مبنای حکمت و سیاست متعالیه"به راهنمایی جناب آقای دکتر برزگر و مشاورت آقایان دکتر رهبر و دکتر لک زایی و داوری آقایان دکتر خواجه سروی و دکتر خرمشاد و دکتر طباطبایی و دکتر صدرا در روز دوشنبه مورخ 95/11/18ساعت 13:00 بعدازظهر

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری دانشجوی آقای مجتبی شریعتی  رشته روابط بین الملل تحت عنوان"روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 2025 و تاثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران"به راهنمایی جناب آقای دکتر حسین سلیمی و مشاورت آقایان دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی ودکتر اصغر جعفری ولدانی و داوری آقایان دکتر مجید عباسی و دکتر علی آدمی و دکتر محمد رضا دهشیری و دکتر کیهان برزگر در روز شنبه مورخ 2/11/95  ساعت 13:30 بعد از ظهر در این دانشکده برگزار میگردد.

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای مسعود کریمی بیرانوند رشته علوم سیاسی - اندیشه سیاسی  تحت عنوان " نقش معنویت گرایی دینی (‌اسلامی )درسبک زندگی سیاسی درجمهوری اسلامی ایران " به راهنمایی جناب آقای دکتر ابراهیم برزگر و مشاورت آقایان دکتر خواجه سروی و دکتر خرمشاد و داوری اقایان دکتر رهبر و دکتر فلاحت پیشه و دکتر حسن مجیدی و دکتر فوزی  در روز دوشنبه مورخ 95/10/20ساعت 10 صبح در این دانشکده 

 

 • جلسه دفاع دکتری دانشجو آقای حافظ شورچی رشته علوم سیاسی تحت عنوان " مقایسه رویکرد توسعه ای دولت ها در جمهوری اسلامی ایران (1392-1376) " به راهنمایی جناب آقای دکتر حشمت اله فلاحت پیشه و مشاورت آقایان دکتر حمید صالحی و دکتر احمد گل محمدی و داوری اقایان دکتر ابراهیم برزگر و دکتر محمد باقر خرمشاد و دکتر صدرا و دکتر حسن مجیدی  در روز دوشنبه مورخ 95/9/29ساعت 17:00در این دانشکده برگزار می گردد. 

 

 • جلسه دفاع رساله دکتری  دانشجوی دکتری آقای   نادر پور آخوندی  رشته روابط بین الملل    تحت عنوان "اجامعه پذیری در سیاست خارجی ایران "به  راهنمایی آقای دکترچگنی زاده  و مشاورت آقایان دکتر دهقانی  فیروز آبادی وسید محمد طباطبایی وداوری آقایان دکتر خرمشاد  ودکترموسوی نیا ودکتر مشیر زاده ودکتر محسن اسلامی از روز یکشنبه  به  روز دوشنبه  مورخ 95/7/19ساعت 9 صبح تغییر یافت.