• کارکنان دانشکده

اسامی کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

معصومه سوری

رئیس آموزش دانشکده

داخلی 2395

۲

شیرین حسامی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2405

۳

نسرین رستما

کارشناس آموزش

2392

۴

عباس نوروزی

کارشناس آموزش

2390

۵

محبوبه سلطانی

کارشناس آموزش

2397

۶

معصومه هاشمی

کارشناس آموزش

2399

۷

غلامرضا سراجیان

کارشناس آموزش

2403

۸

مسعود عزالدین

کارشناس آموزش

2412

۹

باروتیان

کارشناس آموزش

2404

۱۰

امیرحسین شاکری

کارشناس آموزش

2406

۳

شکوه هاشمی

کارشناس امور اساتید

2460

۱۰

روشندل

مسئول امور قراردادها

2409

۱۰

پناهی

مسئول بایگانی

3115

۱۱

دکتر میرشمسی

رئیس کتابخانه دانشکده

2422

۱۲

قربان شاکریان

مسئول امور کتابخانه

2417

۱۳

مهناز حاج حسنی

مسئول امور کتابخانه

2419

۱۴

شمس الملوک ابطحی

مسئول امور کتابخانه

2421

۱۵

زری نانکلی

مسئول امور کتابخانه

2408

۱۶

فریبا فخرادخانی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و آموزشی

2364

۱۷

زهرا حیدری

کارشناس پژوهشی

2371

۱۸

الهه مختاری

کارشناس پژوهشی

2372

۲۰

مژگان مقدم

کارشناس امور مالی

2400

۲۱

پریسا آقارفیعی

امور دانشجویی

2413

۲۲

قویدل

مسئول فناوری اطلاعات

2386

۲۳

محمد قنبرلو

امور عمومی

2414

۲۴

اکبر نقی لو

سمعی و بصری

2415

۲۵

فروغ یزدانفر

مسئول دفتر رئیس دانشکده

2360

۱۱

قدیر امامی

دفتر نشریه

2483

۱۱

سهیلا صابری

دفتر نشریه

2375

۱۱

معصومه شکرریز

دفتر نشریه

2375

۱۱

مینا نجف زاده

دفتر نشریه

2482