• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: جناب آقای سید منصور میرسعیدی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

ایمیل: mirsaeedi@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737586

دریافت رزومه علمی و پژوهشی