• آموزش


تغییر تاریخ آزمون جامع

به اطلاع کلیه دانشجویان دکتری که نوبت اول/دوم آزمون جامع دارند میرساند:

آزمون جامع از تاریخ 97/2/23 به روز شنبه 97/4/9 در این دانشکده تغییر یافت  حضور در جلسات  هر ماده درسی (الزامی واختیاری  ) برای دانشجویان نوبت اول  الزامی است.

-در صورت غیبت در هر ماده درسی نمره صفر منظور ودر معدل کل آزمون محاسبه خواهدشد.

-نمره قبولی در هر ماده درسی 14 ومیانگین کل ارزیابی جامع 16 میباشد.

-دانشجویان ورودی 1395 که تاکنون نمره زبان به کارشناس مربوطه تحویل نداده اند تامورخ97/3/5 فرصت دارند این مدرک را تحویل نمایند .

تاریخ درج خبر: 1397/02/05 - ساعت درج خبر: ١٤:٢٦ - شماره خبر: ٥٩٥١ - تعداد بازدید: 981