نشست چهارم از سلسله نشست های نقد رویه قضایی با عنوان پدیدآورنده کیست؟

تاریخ : ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

نشست چهارم از سلسله نشست های نقد رویه قضایی با عنوان پدیدآورنده کیست؟