برگزاری کرسی با عنوان: کاربست مدل منطق فازی در فهم پدیده ها

تاریخ : ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری کرسی با  عنوان: کاربست مدل منطق فازی در فهم پدیده ها