• خبر روز


دومين کنفرانس بين المللي مطالعات بين رشته اي در مديريت و مهندسي

 

تاریخ درج خبر: 1398/07/22 - ساعت درج خبر: ١٠:١٩ - شماره خبر: ١٠٠٨٠ - تعداد بازدید: 112