• خبر روز


مصاحبه شفاهي آزمون جامع رشته علوم سياسي

قابل توجه دانشجویان دکتری  رشته علوم سیاسی با گرایش اندیشه سیاسی و جامعه سناسی سیاسی که در مورخ 98/10/7 در آزمون  جامع کتبی شرکت نموده اند میرساند آزمون شفاهی جامع روز شنبه  مورخ 98/10/28 ساعت 10صبح در اتاق مدیر گروه آموزشی در دانشکده برگزار میگردد.حضور در آزمون شفاهی الزامی است ودر صورت غیبت نمره صفر لحاظ خواهد شد.


                                      اداره آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشکده

تاریخ درج خبر: 1398/10/23 - ساعت درج خبر: ١٥:٠٠ - شماره خبر: ١١٠٢١ - تعداد بازدید: 171