• خبر روز


نشست سیاست شناختی: رویکردهای علوم شناختی و تصمیم گیری های سیاسی

تاریخ درج خبر: 1398/12/03 - ساعت درج خبر: ١٤:٤٤ - شماره خبر: ١١٤٢١ - تعداد بازدید: 96