• خبر روز


برگزاري رويدادهاي پژوهشي در حوزه علوم شناختي

نظر به تشکیل کمیتۀ راهبری آزمایشگاه علوم شناختی دانشگاه، مقتضی است قبل از برگزاری تمامی رویدادهای پژوهشی مرتبط با حوزۀ علوم شناختی از قبیل برگزاری کارگاه، نشست، همایش علمی و غیره، از طریق مدیریت امور پژوهشی، موضوع در کمیتۀ یادشده و شورای پژوهشی دانشگاه مطرح و مصوب شود.

تاریخ درج خبر: 1398/12/17 - ساعت درج خبر: ١٠:١٥ - شماره خبر: ١١٤٩٤ - تعداد بازدید: 106