• خبر روز


آدرس ایمیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت پاسخگویی به درخواست های الکترونیکی

lpd@atu.ac.ir

تاریخ درج خبر: 1399/04/29 - ساعت درج خبر: ٠٩:٤٣ - شماره خبر: ١٢٥٥٠ - تعداد بازدید: 306