• خبر روز


منابع ارزیابی جامع نیمسال دوم 99-98 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نقد و ارزیابی نظریه ها در روابط بین الملل

سیاست خارجی تطبیقی

روش شناخت

روابط خارجی

نفت و گاز

جرم شناسی

حقوق جزا

حقوق خصوصی

متون فقه

مطالعات امنیتی

علوم سیاسی

حقوق عمومی

حقوق جزای عمومی

تاریخ درج خبر: 1399/04/30 - ساعت درج خبر: ١٩:١٣ - شماره خبر: ١٢٥٦١ - تعداد بازدید: 467