• خبر روز


کارگاه مجازی پیمایش وضعیت اشتغالی دانش آموختگان در تاریخ 5 مرداد ماه سال 1399

کارگاه مجازی پیمایش وضعیت اشتغالی دانش آموختگان در تاریخ 5 مرداد ماه سال 1399

تاریخ درج خبر: 1399/04/30 - ساعت درج خبر: ٢٠:٠٠ - شماره خبر: ١٢٥٦٢ - تعداد بازدید: 224