• خبر روز


منابع ارزیابی جامع اردیبهشت ۱۳۹۷

منابع را از اینجا دانلود کنید .

دانشجویان گرامی عنایت ویژه ای به این منابع به ویژه منابع اصلی داشته باشند. استادان ارجمند سوالات را با محوریت منابع مذکور و مباحث کلاسی طرح خواهند کرد، لذا اشراف دانشجو بر منابع مذکور برای موفقیت در آزمون ضروری است. شایان ذکر است که مطابق مصوبه گروه منبعد  ورقه های امتحانی دانشجویانی که بار اول امتحان جامع می دهند به هیچ وجه مورد تجدید نظر قرار نخواهد گرفت. فقط به درخواست تجدید نظر کسانی رسیدگی می شود که مرحله دوم باشند که آن هم با نظر استاد ممکن است  تغییرات مختصری  انجام شود.

تاریخ درج خبر: 1396/12/27 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٩ - شماره خبر: ٥٧٩٣ - تعداد بازدید: 414