• خبر روز


اطلاع رساني در مورد سفرهاي علمي بين المللي

بنا بر سیاست های جدید وزارت متبوع، اولویت دانشگاه ها برای پرداخت کمک هزینه سفر، پشتیبانی از انجام سفرهای فرصت مطالعاتی کوتاه و بلندمدت و ارائه مقاله در همایش های بین المللی است. همچنین به منظور صرفه جویی در هزینه های اعزام اعضای محترم هیات علمی دانشگاه به سفرهای یاد شده، لازم است دو ماه پیش از انجام سفر نسبت به درخواست تهیه بلیت با ذکر مشخصات پروازی به اداره رفاه دانشگاه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تهیه بلیت از سوی متقاضی، هزینه بلیت پس از انجام سفر پرداخت خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1397/06/18 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٠ - شماره خبر: ٦٧٨٠ - تعداد بازدید: 272