• خبر روز


نشست «درنگی بر جایگاه مطالعات میان حقوقی و میان‌رشته‌ای حقوق»

از اینجا ملاحظه نمایید.

تاریخ درج خبر: 1397/06/21 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٥ - شماره خبر: ٦٨١١ - تعداد بازدید: 225