• خبر روز


نخستين همايش ملي آينده نگاري راهبردي در حوزه علوم جغرافيايي و مطالعات شهري - منطقه اي

 

تاریخ درج خبر: 1397/06/27 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٥ - شماره خبر: ٦٨٤٦ - تعداد بازدید: 391