• خبر روز


دانشجوی دکتری برتر

دانشجوی دکتری برتر دانشکده تا تاریخ 1396/09/15مطابق فرم پیوست و بر اساس عملکرد دوساله منتهی به مهرماه 1397 (از 1395/07/01 الی 1397/06/31) با رعایت موارد ذیل معرفی خواهد شد.

    دانشجویانی که در سال‌های گذشته یک بار در هفته پژوهش برگزیده شده‌اند، مجاز به شرکت در این جشنواره نیستند.
    انتخاب دانشجوی برتر صرفاً بر اساس امتیاز حاصل از فعالیت‌های پژوهشی مطابق جدول پیوست انجام می‌شود.
    از دانشجویان برتر دورۀ دکتری هر دانشکده در مراسم روز پژوهش دانشگاه و از دانشجویان برتر دورۀ کارشناسی‌ارشد در مراسم اختصاصی دانشکده تجلیل خواهد شد.

جدول محاسبه امتیاز

دانلود فرم

تاریخ درج خبر: 1397/09/07 - ساعت درج خبر: ٠٨:٠٨ - شماره خبر: ٧٥١٦ - تعداد بازدید: 429