• خبر روز


سومين نشست مديران ارتباط با صنعت

دانشگاه شیراز

شهید باهنر کرمان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه چمران

طرح بیست بیست

مرکز علم و کار

دانشگاه ارومیه

ارتباط با صنعت

تاریخ درج خبر: 1397/12/20 - ساعت درج خبر: ١٣:٢١ - شماره خبر: ٨٣٩٩ - تعداد بازدید: 168