• خبر روز


بسط و توسعۀ نظریه‌پردازی در مورد مفهوم عدالت و رفع تبعیض و فقر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/05/01 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٢ - شماره خبر: ٩٣٨٦ - تعداد بازدید: 496