• خبر روز


برگزاری موت کورت دادرسی اداری در حوزه دیوان عدالت اداری

موت کورت دادرسی اداری در حوزه دیوان عدالت اداری (رویداد علمی- ملی با عنوان شبیه سازی جلسات دادرسی اداری ) در آبان و آذر ماه 1398 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی،برگزار خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1398/07/15 - ساعت درج خبر: ١٠:٠٦ - شماره خبر: ٩٩٨٠ - تعداد بازدید: 294