• آموزش


فراخوان شرکت در مصاحبه شفاهي آزمون جامع


قابل توجه دانشجویان دکتری که در  مورخ 98/10/7 آزمون جامع کتبی داده اند به اطلاع میرساند آزمون جامع شفاهی به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد :

رشته حقوق بین الملل عمومی روز چهار شنبه  مورخ 98/10/25 ساعت 9صبح در اتاق مدیر گروه در دانشکده حضور داشته باشند.

رشته حقوق عمومی روز چهار شنبه  مورخ 98/10/25 ساعت 13بعد از ظهر در اتاق مدیر گروه در دانشکده حضور داشته باشند .

رشته حقوق خصوصی روز شنبه مورخ  98/10/28 ساعت 13 بعد از ظهر در اتاق مدیر گروه در دانشکده حضور داشته باشند.

-عدم حضور در مصاحبه شفاهی آزمون جامع در تاریخ های قید شده به منزله غیبت محسوب ونمره صفر لحاظ خواهد شد.

- مصاحبه شفاهی آزمون جامع سایر رشته های دیگر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 1398/10/21 - ساعت درج خبر: ١٠:٥٠ - شماره خبر: ١٠٩٨٥ - تعداد بازدید: 185