• آموزش


میز مرجع الکترونیکی

دانشجویان عزیز برای طرح هر پرسشی در مورد کتاب و کتابخانه و درخواست منابع الکترونیکی به میز مرجع الکترونیکی یا آی دی kheshev@ مراجعه کنند.

تاریخ درج خبر: 1399/01/30 - ساعت درج خبر: ١٣:١٢ - شماره خبر: ١١٧٠٢ - تعداد بازدید: 129