• آموزش


اعلام زمان قطعي برگزاري ارزيابي جامع نيمسال دوم سال تحصيلي 99-

قابل توجه دانشجویان:
در خصوص تاریخ برگزاری ارزیابی جامع شهریور ماه 1399 به استحضار میرساند آزمون جامع درروز شنبه از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 16  بعد از ظهر مورخ  99/6/29 برگزار میگردد.

تاریخ درج خبر: 1399/06/11 - ساعت درج خبر: ١٣:١١ - شماره خبر: ١٢٧٦٥ - تعداد بازدید: 332