• آموزش


مواد آزمون جامع دي 97

مواد ارزیابی آزمون جامع دی ماه 1397 را از اینجا دانلود کنید

تاریخ آزمون جامع در این دانشکده روز چهارشنبه 97/10/5 در ساعت 30 : 8 صبح می باشد.

تاریخ درج خبر: 1397/07/10 - ساعت درج خبر: ٠٨:٢٣ - شماره خبر: ٦٩٧٠ - تعداد بازدید: 492