• آموزش


زمان مصاحبه آزمون شفاهی

قابل توجه دانشجویان دکتری رشته حقو ق خصوصی دانشکده /پردیس که در آزمون کتبی تیر ماه 1397 شرکت نموده اند میرساند مصاحبه آزمون شفاهی در روز یکشنبه مورخ 97/8/6  ساعت  11/30در دانشکده اتاق مدیر گروه برکزار میگردد.

حضور در جلسه مصاحبه شفاهی الزامی است.عدم حضور به منزله غیبت محسوب میگردد.                                                               معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی  دانشکده

تاریخ درج خبر: 1397/08/02 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣٦ - شماره خبر: ٧٢٠٣ - تعداد بازدید: 477