• آموزش


برگزاری آزمون جامع شفاهی

به اطلاع دانشجویان  دکتری رشته حقوق خصوصی که در آزمون جامع کتبی 97/10/5 شرکت نموده اند میرساند :

آزمون جامع شفاهی در روز چهارشنبه مورخ 97/11/10 ساعت 9 صبح در اتاق مدیر گروه آموزشی  در دانشکده برگزار میگردد.

حضور در جلسه شفاهی الزامی است وعدم حضور غیبت ونمره صفر محاسبه میگردد.

تاریخ درج خبر: 1397/11/08 - ساعت درج خبر: ١٥:١٩ - شماره خبر: ٨٠٤٤ - تعداد بازدید: 464