• آموزش


آخرين مهلت هزينه کرد پژوهانه اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه

به استناد ماده3 «دستورالعمل اجرایی آیین نامه پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه» آخرین مهلت هزینه کرد مانده اعتبار پژوهانه تخصیص یافته به اعضای محترم هیأت علمی در بازۀ زمانی 1394-1388، تاریخ 1397/12/29 است.

تاریخ درج خبر: 1397/05/03 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٢ - شماره خبر: ٦٦٢٣ - تعداد بازدید: 609