• فعالیتهای پژوهشی

1-    امور اجرایی مربوط به ترفیع، ارتقاء ، تبدیل وضعیت و تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی
2-     امور مربوط به گرنت اعضای هیأت علمی دانشکده
3-    تشکیل پرونده پژوهشی استادان، پیگیری نامه های دستوری و مستند سازی مکاتبات پژوهشی
4-    امور مربوط به ارائه مقالات دانشجویان دکتری جهت دفاع و پیش دفاع و تسویه حساب
5-    پیگیری امورات شورای انتشارات دانشکده
6-    پیگیری و پایش سایت پژوهشی استادان دانشکده
7-    امور مربوط به تفاهم نامه ها و قرار دادهای بین المللی  و داخلی
8-    امور مربوط به کرسی ها
9-    جمع آوری فایل پایان نامه های دفاع شده دانشکده و روزآمدسازی
10-    برگزاری نشست های حل مشکلات کشور
11-    انجام امور مربوط به روابط علمی با دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی-پژوهشی
12-    تشویق مقاله های اساتید و دانشجویان
13-    تهیه گزارش آماری سالانه یا دوره ای از عملکرد پژوهشی دانشکده
14-    انجام امور مربوط به هفته پژوهش هر سال
15-    امور مربوط به هسته های پژوهش
16-    امور مربوط به دستیار پژوهشی
17-    امور مربوط به طرح های پژوهشی اساتید
18-    پیگیری صورتجلسات شورای پژوهشی از پیش نویس تا تشکیل پرونده محتویات
19-    امور مربوط به حمایت مالی پایان نامه ها