• معاونین 2
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حبیب الله رحیمی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی

ایمیل: rahimi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 2364

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سیدرضا موسوی‌نیا

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

ایمیل: mousavinia@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 2416

دریافت رزومه علمی و پژوهشی