• معاونین 2
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر اصغر کیوان حسینی

مدرک تحصیلی: دکترا در رشته روابط بین الملل

ایمیل: keivanhosseiny@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 2364

دریافت رزومه علمی و پژوهشینام و نام خانوادگی: آقای دکتر عباس طوسی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق خصوصی

ایمیل: toosi@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 2364

دریافت رزومه علمی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: آقای دکتر سیدرضا موسوی‌نیا

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

ایمیل: mousavinia@atu.ac.ir

شماره تماس: داخلی 2416

دریافت رزومه علمی و پژوهشی