• اطلاعیه تشکیل کلاسها
  • کلاسهای آقای دکتر غلامرضا کاشی 97/11/14 و تاریخ 97/11/15برگزار نمی گردد. 
  • کلیه کلاسهای آقای دکتر ویژه در این هفته از تاریخ 97/7/14 تا تاریخ 97/7/18 برگزار نمی گردد.