• کارکنان دانشکده

اسامی کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

معصومه سوری

رئیس اداره آموزش دانشکده

داخلی 2395

۲

شیرین حسامی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2405

۳

نسرین رستما

کارشناس آموزش

2392

۴

عباس نوروزی

کارشناس آموزش

2390

۵

محبوبه سلطانی

کارشناس آموزش

2397

۶

معصومه هاشمی

کارشناس آموزش

2399

۷

غلامرضا سراجیان

کارشناس آموزش

2403

۸

مسعود عزالدین

کارشناس آموزش

2412

۹

هدی سادات باروتیان

کارشناس آموزش

2404

۱۰

امیرحسین شاکری

کارشناس آموزش

2406

11

شکوه هاشمی

مسئول دفتر گروههای آموزشی

2460

12

اعظم نصیری

مسئول امور قراردادها

2409

13

ابراهیم پناهی

مسئول بایگانی

3115

24

علی صالحی

مسئول کلاسها

2392

14

دکتر غلامحسن کوشکی

رئیس کتابخانه دانشکده

2422

15

قربان شاکریان

مسئول امور کتابخانه

2417

16

مهناز حاج حسنی

مسئول امور کتابخانه

2419

17

قادر شکری

میز مرجع

18

زری نانکلی

مسئول امور کتابخانه

2408

19

فریبا فخرادخانی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و آموزشی

2364

20

زهرا حیدری

کارشناس پژوهشی

2371

21

الهه مختاری

کارشناس پژوهشی

2372

22

داوود غفاری

کارشناس امور مالی

2400

23

پریسا آقارفیعی

امور دانشجویی

2413

24

مژگان قویدل

مسئول فناوری اطلاعات

2386

24

مسعود جعفرزاده

رئیس اداره امور عمومی

2414

26

اکبر نقی لو

سمعی و بصری

2415

27

فروغ یزدانفر

مسئول دفتر رئیس دانشکده

2360

28

قدیر امامی

دفتر نشریه

2483

29

سهیلا صابری

دفتر نشریه

2375

30

معصومه شکرریز

دفتر نشریه

2375

31

دفتر نشریه

2482