• کارکنان دانشکده

اسامی کارمندان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تماس

۱

معصومه سوری

رئیس آموزش دانشکده

داخلی 2395

۲

شیرین حسامی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2405

۳

نسرین رستما

کارشناس آموزش

2392

۴

عباس نوروزی

کارشناس آموزش

2390

۵

محبوبه سلطانی

کارشناس آموزش

2397

۶

معصومه هاشمی

کارشناس آموزش

2399

۷

غلامرضا سراجیان

کارشناس آموزش

2403

۸

مسعود عزالدین

کارشناس آموزش

2412

۹

باروتیان

کارشناس آموزش

2404

۱۰

امیرحسین شاکری

کارشناس آموزش

2406

11

شکوه هاشمی

کارشناس امور اساتید

2460

12

مسئول امور قراردادها

2409

13

پناهی

مسئول بایگانی

3115

14

دکتر کوشکی

رئیس کتابخانه دانشکده

2422

15

قربان شاکریان

مسئول امور کتابخانه

2417

16

مهناز حاج حسنی

مسئول امور کتابخانه

2419

17

شمس الملوک ابطحی

مسئول امور کتابخانه

2421

18

زری نانکلی

مسئول امور کتابخانه

2408

19

فریبا فخرادخانی

مسئول دفتر معاونت پژوهشی و آموزشی

2364

20

زهرا حیدری

کارشناس پژوهشی

2371

21

الهه مختاری

کارشناس پژوهشی

2372

22

مژگان مقدم

کارشناس امور مالی

2400

23

پریسا آقارفیعی

امور دانشجویی

2413

24

قویدل

مسئول فناوری اطلاعات

2386

25

امور عمومی

2414

26

اکبر نقی لو

سمعی و بصری

2415

27

فروغ یزدانفر

مسئول دفتر رئیس دانشکده

2360

28

قدیر امامی

دفتر نشریه

2483

29

سهیلا صابری

دفتر نشریه

2375

30

معصومه شکرریز

دفتر نشریه

2375

31

دفتر نشریه

2482