• ریاست دانشکده
نام و نام خانوادگی: آقای دکتر جواد کاشانی

مدرک تحصیلی: دکترای حقوق بین‌الملل

ایمیل: kashani@atu.ac.ir

شماره تماس: 44737585

دریافت رزومه علمی و پژوهشی