• ارتباط با دانشکده

اطلاعات تماس اعضای دانشکده 

                         ریاست دانشکده                              داخلی 22360
                           امور عمومی 2414
                           واحد  آموزش  2395
   واحد تحصیلات تکمیلی  2405
 واحد پژوهشی 2372
 کتابخانه 2417
 واحد فناوری اطلاعات 2386
 امور مالی
2400
 دفتر منشی معاونین
2364
موت آکادمی 
2271
 سمعی و بصری  2415
 منشی گروه ها   2456