اخبار

اخبار و رویدادها

اعلام تغيير زمان برگزاري همايش ملي واکاوي قرائت هاي افراطي از دين

اعلام تغيير زمان برگزاري همايش ملي واکاوي قرائت هاي افراطي از دين

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

فراخوان طرح هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر

فراخوان طرح هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر

دستورالعمل انتخاب استاد نمونه

دستورالعمل انتخاب استاد نمونه

مواد درسی ارزیابی جامع خرداد 1396 کلیه رشته ها

مواد درسی ارزیابی جامع خرداد 1396 کلیه رشته ها

برگزاری نشست جرم شناسي

برگزاری نشست جرم شناسي

اطلاعیه ها

اعلام تغيير زمان برگزاري همايش ملي واکاوي قرائت هاي افراطي از دين

اعلام تغيير زمان برگزاري همايش ملي واکاوي قرائت هاي افراطي از دين

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

برگزاری کارگاه‌های آموزشی

فراخوان طرح هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر

فراخوان طرح هاي پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر

دستورالعمل انتخاب استاد نمونه

دستورالعمل انتخاب استاد نمونه

مواد درسی ارزیابی جامع خرداد 1396 کلیه رشته ها

مواد درسی ارزیابی جامع خرداد 1396 کلیه رشته ها

برگزاری نشست جرم شناسي

برگزاری نشست جرم شناسي

تب دانشگاه علامه

دسترسی