اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه

اطلاعیه

دوره های یک سالۀ MBA, DBA

دوره های یک سالۀ MBA, DBA

دورۀ آمادگی آزمون تافل

دورۀ آمادگی آزمون تافل

فراخوان موت

فراخوان موت

نشست بررسي سرفصل ارشد مطالعات صلح

نشست بررسي سرفصل ارشد مطالعات صلح

برگزاری آزمون زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی مورخ 24 شهریورماه

برگزاری آزمون زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه ها

اطلاعیه

اطلاعیه

دوره های یک سالۀ MBA, DBA

دوره های یک سالۀ MBA, DBA

دورۀ آمادگی آزمون تافل

دورۀ آمادگی آزمون تافل

فراخوان موت

فراخوان موت

نشست بررسي سرفصل ارشد مطالعات صلح

نشست بررسي سرفصل ارشد مطالعات صلح

برگزاری آزمون زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی مورخ 24 شهریورماه

برگزاری آزمون زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

تب دانشگاه علامه

دسترسی