اخبار

اخبار و رویدادها

کارگاه پروپوزال نویسی پایان نامه و رساله : برگزار شده در روز سه شنبه 95/9/16

کارگاه پروپوزال نویسی پایان نامه و رساله : برگزار شده در روز سه شنبه 95/9/16

گزارش برگزاری نمایشگاه کتاب

گزارش برگزاری نمایشگاه کتاب

نشست علمی-پژوهشی تحولات جدید در حقوق اینترنت ( سه شنبه 16 آذر ماه)

نشست علمی-پژوهشی تحولات جدید در حقوق اینترنت ( سه شنبه 16 آذر ماه)

گزارش همایش FATF ( دوشنبه 15 آذرماه)

گزارش همایش FATF ( دوشنبه 15 آذرماه)

گزارش نشست کیفر دهی و پاسخ های کیفری: با حضور پروفسور آلبرشت ( اختتامیه 15 آذر ماه)

گزارش نشست کیفر دهی و پاسخ های کیفری: با حضور پروفسور آلبرشت ( اختتامیه 15 آذر ماه)

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی

اطلاعیه ها

کارگاه پروپوزال نویسی پایان نامه و رساله : برگزار شده در روز سه شنبه 95/9/16

کارگاه پروپوزال نویسی پایان نامه و رساله : برگزار شده در روز سه شنبه 95/9/16

گزارش برگزاری نمایشگاه کتاب

گزارش برگزاری نمایشگاه کتاب

نشست علمی-پژوهشی تحولات جدید در حقوق اینترنت ( سه شنبه 16 آذر ماه)

نشست علمی-پژوهشی تحولات جدید در حقوق اینترنت ( سه شنبه 16 آذر ماه)

گزارش همایش FATF ( دوشنبه 15 آذرماه)

گزارش همایش FATF ( دوشنبه 15 آذرماه)

گزارش نشست کیفر دهی و پاسخ های کیفری: با حضور پروفسور آلبرشت ( اختتامیه 15 آذر ماه)

گزارش نشست کیفر دهی و پاسخ های کیفری: با حضور پروفسور آلبرشت ( اختتامیه 15 آذر ماه)

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته حقوق جزا وجرم شناسی

تب دانشگاه علامه

دسترسی