فرم های دوره دکتری

 

- شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری

- صورتجلسه پیش دفاع رساله (مقطع دکتری ماقبل ۹۳)

- صورتجلسه سمیناررساله (مقطع دکتری ماقبل ۹۳)

- فرم اعلان جلسات دفاع از پایان نامه ها و رساله ها

- فرم تعیین داور (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ماقبل ۹۳)

- فرم درخواست میهمان

 - فرم شرکت در جلسات دفاع

- فرم گزارش ارزیابی دوم طرح رساله دانشجوی دکتری پژوهش¬محور

- فرم گزارش مراحل انجام رساله (دکتری ماقبل ۹۳)

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - انتخاب واحد

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - فرم ارزشیابی سوم رساله

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - فرم ارزشیابی کیفی

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - فرم ارزیابی آموزشی

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - فرم پیش دفاع

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - گزارش ۱

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - گزارش ۲

- کاربرگ دوره دکتری پژوهش محور - گزارش ۳

- کاربرگ شماره 1

- کاربرگ شماره 2 تا 18

- کاربرگ شماره 1  مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 2 مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 3 مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 4 مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 5 مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 6 مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 7 مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 8 مخصوص ورودی های 1399 به بعد

- کاربرگ شماره 9 مخصوص ورودی های 1399 به بعد