اخبار

اخبار و رویدادها

اعطای اعتبار دستیاری به مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به همراه اسامی

اعطای اعتبار دستیاری به مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به همراه اسامی

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی

کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در پژوهش

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی 1400

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی 1400

همایش ملی" فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی"

همایش ملی" فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی"

تمدید مهلت فراخوان ثبت روایت های کرونایی دانشگاهیان

تمدید مهلت فراخوان ثبت روایت های کرونایی دانشگاهیان

اطلاعیه ها

اعطای اعتبار دستیاری به مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به همراه اسامی

اعطای اعتبار دستیاری به مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان به همراه اسامی

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی

فراخوان حمایت از پایان نامه های دانشجویی

کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در پژوهش

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی 1400

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی 1400

همایش ملی" فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی"

همایش ملی" فرصت ها و ضرورت های آموزش مجازی"

تمدید مهلت فراخوان ثبت روایت های کرونایی دانشگاهیان

تمدید مهلت فراخوان ثبت روایت های کرونایی دانشگاهیان