اخبار

اخبار و رویدادها

ابلاغیه ادامه فعالیت های آموزشی در زمان کاهش فعالیت های دانشگاه

ابلاغیه ادامه فعالیت های آموزشی در زمان کاهش فعالیت های دانشگاه

ادامه ارائه خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه در مرداد ماه بصورت فیزیکی

ادامه ارائه خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه در مرداد ماه بصورت فیزیکی

کارگاه مجازی پیمایش وضعیت اشتغالی دانش آموختگان در تاریخ 5 مرداد ماه سال 1399

کارگاه مجازی پیمایش وضعیت اشتغالی دانش آموختگان در تاریخ 5 مرداد ماه سال 1399

منابع ارزیابی جامع نیمسال دوم 99-98 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

منابع ارزیابی جامع نیمسال دوم 99-98 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آدرس ایمیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت پاسخگویی به درخواست های الکترونیکی

آدرس ایمیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت پاسخگویی به درخواست های الکترونیکی

همایش تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

همایش تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

اطلاعیه ها

ابلاغیه ادامه فعالیت های آموزشی در زمان کاهش فعالیت های دانشگاه

ابلاغیه ادامه فعالیت های آموزشی در زمان کاهش فعالیت های دانشگاه

ادامه ارائه خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه در مرداد ماه بصورت فیزیکی

ادامه ارائه خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه در مرداد ماه بصورت فیزیکی

کارگاه مجازی پیمایش وضعیت اشتغالی دانش آموختگان در تاریخ 5 مرداد ماه سال 1399

کارگاه مجازی پیمایش وضعیت اشتغالی دانش آموختگان در تاریخ 5 مرداد ماه سال 1399

منابع ارزیابی جامع نیمسال دوم 99-98 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

منابع ارزیابی جامع نیمسال دوم 99-98 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

آدرس ایمیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت پاسخگویی به درخواست های الکترونیکی

آدرس ایمیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی جهت پاسخگویی به درخواست های الکترونیکی

همایش تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19

همایش تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19