گروه آموزشی اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی

غلامرضا حداد

سمت: مدیر گروه اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری عمومی

مدرک تحصیلی: دکترای روابط بین الملل

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیغلامرضا حداد

غلامرضا حداد

آرین دانشمند

مدرک تحصیلی: دکتری اقتصاد سیاسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآرین دانشمند

آرین دانشمند

میترا راه نجات

مدرک تحصیلی: دکتر علوم استراتژیک و دفاعی

رتبه علمی: استادیار

میترا راه نجات

هادی رحمانی فضلی

مدرک تحصیلی: دکترای اقتصاد

رتبه علمی: استادیار

هادی رحمانی فضلی