گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی

تهمورث بشیریه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

تهمورث بشیریه

امین جعفری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیامین جعفری

امین جعفری

بهزاد رضوی فرد

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبهزاد رضوی فرد

بهزاد رضوی فرد

محمدرضا رهبرپور

سمت: سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدرضا رهبرپور

محمدرضا رهبرپور

حسین غلامی دون

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استاد

حسین غلامی دون

حسن مرادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

حسن مرادی

حسنعلی موذن زادگان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسنعلی موذن زادگان

حسنعلی موذن زادگان

سید منصور میرسعیدی

سمت: مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه علمی: استادیار

سید منصور میرسعیدی

غلامحسن کوشکی

سمت: معاون آموزشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۳۶۴

غلامحسن کوشکی