گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی

بهزاد رضوی فرد

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیبهزاد رضوی فرد

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

بهزاد رضوی فرد

محمدرضا رهبرپور

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمحمدرضا رهبرپور

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

محمدرضا رهبرپور

حسین غلامی دون

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استاد

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

حسین غلامی دون

غلامحسن کوشکی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی-

رتبه علمی: دانشیار

تلفن: ۰۲۱۴۸۳۹۲۳۶۴

آخرین بروزرسانی: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

غلامحسن کوشکی

حسن مرادی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

حسن مرادی

سید منصور میرسعیدی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

سید منصور میرسعیدی

حسنعلی موذن زادگان

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحسنعلی موذن زادگان

آخرین بروزرسانی: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

حسنعلی موذن زادگان

امین جعفری

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق خصوصی- دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیامین جعفری

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

امین جعفری

تهمورث بشیریه

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

تهمورث بشیریه